PPC


CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA METODOLOGIA D’INFANTIL.

1.-L’alumne és el protagonista de l’aprenentatge.
 . Proposar activitats que potenciïn la imaginació, creativitat, la investigació, la deducció, l’experimentació, la manipulació... partint sempre de la realitat de l’infant.
. Observar com cada l’alumne aprèn per desprès poder-lo ajudar partint de les seves  característiques .
. Motivar a l’alumne per a que desenvolupi al màxim les seves capacitats.
            . Promoure l’autonomia de l’alumne.
. Potenciar valors que ajudin al alumnes a integrar-se a  la societat on els tacarà viure i a tenir hàbits respectuosos amb el medi ambient.

2.- Aprenentatges significatius
. Les activitats que proposem als alumnes han de tenir sentit per a ells.
            . Els aprenentatges ha d’estar basats en les seves experiències.
. Hem d’intentar que els alumnes connectin els nous aprenentatges amb aspectes que ells ja coneixen.
. Treballarem les intel·ligències múltiples mitjançant activitats experimentals que tinguin significats que els nen/es i puguin interioritzar.

            3.- Activitats globalitzadores
. La realitat dels infants és global per tant les nostres propostes d’aprenentatges també ho han  de ser.
. Les activitats globalitzadores són activitats que treballen al mateix temps continguts de diferents àrees.
. Per treballar amb activitats globalitzadores hem de fer servir metodologies com projectes i centres d’interès.

            4.- El joc com a eina d’aprenentatge
. Les activitats d’aprenentatge han de tenir caràcter lúdic.

            5.- L’afectivitat com a núvol que envolta tot l’aprenentatge .
. És imprescindible crear un ambient de confiança i acollidor.
. La primera funció d’un educador d’infantil és aconseguir una relació de confiança i seguretat de l’infant cap a ell.

6.- Intervenció educativa individualitzada.
. Cada alumne té diferents capacitats, necessitats i interessos.
. L’educador d’infantil a de procurar adaptar les activitats d’aprenentatge a l’evolució madurativa de cada infant.

7. - Família – escola  
. La família i l’escola ho comparteixen tot: manera de fer, educar en hàbits i rutines, afectivitat, valors...
. La família s’implica en tot moment a la llar per tal d’oferir al nen major seguretat ja que ho fan de la mateixa manera, aquest fet fa que l’infant tingui confiança en si mateix i aconsegueixi un grau d’autonomia adient a la seva edat. POSSIBLES PROPOSTES METODOLOGIQUES

Els racons:

 • Són un recurs pedagògic que consisteix en la creació d’espais i jocs organitzats a l’aula, on s’agrupen materials d’acord amb els interessos de les edats infantils.
 • Tipus:
  • Els racons de joc simbòlic: es fonamenten en el concepte de joc simbòlic que permet als nenes i nens adaptar-se i re-situar-se activament davant del seu món real i de les activitats de les que està plena la vida quotidiana.  Amb els racons es simbolitza la realitat exterior i es recrea un escenari amb elements reals a l’abast dels petits.
  • Els racons d’aprenentatge: tipus de racons a l’aula que es poden organitzar vindran determinats entre altres circumstàncies per:
   •   L’edat dels nens i nenes.
   • Segons la finalitat:
   • De joc
   • De treball
   • Possibilitats de material
   • Recursos didàctics existents a l’aula o en el centre
   • Plantejament metodològic que tingui l’educador/a.

Cada aula tindrà uns racons adaptats a les edats dels infants.
Tipus de racons:
-       Racó de la catifa
-       Racó didàctic
-       Racó del museu
-       La biblioteca
-       Racó TIC

Els tallers:
 • Són un recurs pedagògic que consisteix amb la posada en pràctica, durant un període limitat de temps, d’una temàtica o tècnica concreta, que permet als petits tenir interès, experimentar, explorar i trobar solucions.
 • Contribueixen a l’adquisició  d’habilitats tècniques, fomenten la interacció dels petits tan amb el seu entorn com amb els seus iguals i estimula l’expressió espontània.
 • Es treballa monogràficament un tema.
 • S’utilitzen espais diferents per a cada taller, amb materials específics i es fa una tècnica molt dirigida (ex: el fang, molla de pa, la sorra, la pintura...).
 • Tipus de tallers:

-       Taller de manualitats,
-       Taller de modelatge,
-       Taller de pintura,
-       Taller de jocs,
-       Taller de dramatització,
-       Taller de granja,
-       Taller de cuina,
-       Taller de lectura,
-       Taller musical.

Els centres d’interès:
 • L’aprenentatge globalitzador només es pot donar quan hi ha un interès i una motivació per part dels infants. Partint de la idea de que el tema tractant ha de ser motivador i interessant pels infants i també adequat a l’edat i a les circumstàncies.
 • És un mètode pedagògic que consisteix en organitzar els continguts sobre la base d’un eix central escollit en funció de les necessitats i interessos naturals dels nens i nenes.
 • S’han de programar relacionats amb les àrees dels continguts. Ex: si estructurem com a centre d’interès, el coneixement de les fruites, totes les activitats que es realitzin en un temps determinat i per un grup d’edat concret, tindran com a factor comú les fruites i com eix per realitzar-les les tres àrees de coneixement: el coneixement d’autonomia personal, coneixement de l’entorn i comunicació i representació.

Els projectes:
 • El protagonista és el nen, aquesta proposta metodològica apareix amb el moviment de renovació pedagògica escola nova. Que parteix de la concepció de que el nen no aprèn de forma fragmentada si no globalment, la metodologia per projectes suposa:
  • Una proposta de treball escollida pels nens a partir dels seus interessos i necessitats.
  •  Una forma d’investigació i recollida de dades que permet als nens resoldre dubtes i manejar noves informacions.
  • L’evolució es processal l’important no són els resultats, si no el propi procés d’ensenyança- aprenentatge.
  • La canalització i organització de les activitats per part de l’educador.
  •  Un impuls en la col·laboració i treball en equip.
  •  L’organització dels espais i el temps de l’aula.
  • Una proposta globalitzadora.
  • Un aprenentatge significatiu
El projecte es desenvolupa en vàries fases:

1.    Escollir el tema d’investigació.
2.    Idees prèvies i objectius: que sabem i que volem saber?
3.    Busqueta d’informació
4.    Organització del treball
5.    Activitats
6.    Conclusió del que hem realitzat
7.    Avaluació.


El joc: hi ha diferents tipus de jocs.

El joc lliure:
. És la tècnica per excel·lència de l’educació infantil.
. Elements de joc:
o   Disposició adequada dels espais oberts i tancats.
o   Materials i objectes variats des de més elaborats fins als més simples.
. Organització:
o   Ells mateixos s’organitzen.
o   Els educador/es han de vigilar que no apareguin rivalitats entre els nen/es per la utilització de les mateixes joguines o objectes.
. Edat:  a partir dels 12 mesos quan el petit adquireix certa autonomia és considera que s’inicia el joc lliure.

El joc experimental:
.Es basa en utilitzar aquells recursos que els nens troben al seu entorn i que els serveixen d’element organitzatiu per al coneixement de l’espai i l’ordre.
. Hi ha dos propostes de joc:
Panera dels tresors:
. Per a nen/es de 6 a 12 mesos aproximadament.
. És una activitat d’exploració en la qual els petits manipulen diferents objectes que l’educador/a els ha presentat a la panera, de manera que atregui el seu interès i serveix d’estímul als seus sentits.
. L’exploració dels objectes proporciona al petit una gran quantitat d’experiències i afavoreix el desenvolupament de les seves capacitats sensorials  i de coordinació.
. No és convenient prolongar les sessions massa temps, amb uns 15 minuts diaris pot ser suficient.
Joc heurístic:
. de 12 a 24 mesos.
. Es considera que el joc heurístic és la continuació de la panera dels tresors.
. El joc heurístic és una activitat basada en la manipulació, l’exploració i el descobriment on els nen/es organitzen els objectes i l’espai, de manera casi espontània, amb uns simples punts de referència que els hi posa l’educador/a.
. Aquesta activitat permet iniciar els petits en la manipulació i en la observació dels objectes amb tot el que comporta de concentració, atenció i psicomotricitat fina.
. El joc heurístic s’ha d’efectuar en un màxim de 8 mesos i en grups de 8 a 10 nens i nenes, depenent també del seu nivell maduratiu i l’acceptació en el joc.
. La duració de cada sessió és aproximadament d’una hora, dos vegades a la setmana i s’ha d’escollir una franja horària en la qual els petits estiguin tranquils i relaxats per tant que no tinguin ni gana ni son.
.Cada sessió al llarg de tota la programació del joc consta de dos parts que sempre es repetiran:
§  Exploració: les activitats són espontànies.
§  Recollida: les activitats estan orientades per l’educador/a.
. És una activitat interessant per treballar en l’aula de forma sistemàtica i que moltes vegades serveix a l’educador/a com a exercici d’observació dels nens més petits.
. Els objectius són:
§  Organitzar i ordenar els espais.
§  Orientar-se en ell mateix.
§  Desenvolupar la motricitat.
§  Recolzar el desenvolupament maduratiu de l’esquema corporal a traves de l’exploració dels objectes.   
Joc simbòlic:
            . En l’escola infantil el joc simbòlic ha de tenir una gran importància. S’ha         de dedicar un temps ampli i dotar-lo dels materials necessaris, i      s’observarà contínuament als nens per detectar els seus interessos i     donar resposta. No limitarem aquest joc a quan “ no hi ha res a fer” o “    els nens han acabat el més important”, ens hem de convèncer de que        aquest joc és molt profitós i que els nens aprenen per si mateixos a practicar-lo.
            . En aquest joc els nens representen la realitat a la seva manera, donant           nous significats als objectes que utilitzen. Reprodueixen el seu entorn, el    dirigeixen i l’organitzen segons el seu criteri.
            . Les zones o racons han d’anar adquirint la seva importància en             l’organització de l’aula.
. Els racons bàsics són:
§  La caseta
§  La cuina
§  El garatge
§  La granja
§  Les disfresses
. S’inicia a partir de l’any i mig i especialment a l’últim any del cicle.
El joc de construccions:
            . És un tipus de joc que els nens i nenes comencen des de que saben   seure, que van ampliant en l’aula de 1-2 i que de 2 a 3 anys comencen           amb més precisió.
            . Els més petits comencen apilant o fent “torres” amb cubs de plàstic de colors, o de goma espuma folrat de “felpa” o de goma. Convé que         aquests materials siguin tous, lleugers, i que al caure no causin danys.
            . També fan “files” aviat o línies, amb aquests mateixos materials o          altres. Són interessants els jocs de blocs de fusta on tenen que introduir        de forma ordenada en un calaix que més tard desplacen tirant d’una       corda.
            . Per al grup de 2-3 anys convé disposar d’una zona a l’aula, potser         sobre una plataforma o un tapis de fusta, i els materials en un cistell o en     contenidors als voltant. Les peces poden ser més o menys           estructurades.
Joc manipulatiu:
            . El nen lliurement el realitza quan li proporcionem el material adequat i             que, a través de la manipulació de materials i objectes, desenvolupa     capacitats cognitives, lingüístiques i socials.
            . Seria la continuació del joc heurístic per a nens de 1-2 anys. 
            Ex: La taula blava: és tracta d’una taula amb una caixa enganxada, que            permet als nens, situats de peu al voltant, manipular sorra o un altre   material continu (arròs, pasta, farina...)  i realitza un joc que a la vegada            es sensorial, però també simbòlic al introduir no només elements per a la             manipulació si no també petites branques, casetes de fusta, cotxes...

Les rutines:
.  Un dels principals objectius en l’escola infantil es que els nens aprenguin a fer les coses per si mateixos, no únicament que mengin, es netegin o dormin.
.Al final del cicle dels 2 als 3 anys els nens i nenes ja hauran aconseguit unes fites més elevades en matèria d’autonomia.
. En aquestes activitats s’ha d’aplicar igualment els principis metodològics, especialment els següents:
-       Atenció individualitzada,
-       Temps flexible,
-       Dificultat adequada,
-       Espais,
-       Materials adaptats.
. Tot això enfocat cap a l’adquisició d’autonomia, que es el principal objectiu educatiu.
A continuació veiem les principals rutines diàries:
-       La higiene,
-       Menjar,
-       La migdiada,
-       Vestir i desvestir-se,
-       I el moment de trobada (bon dia).

Les experiències:
.Son propostes metodològiques que tenen dos característiques fonamentals:
·         Son molt obertes,
·         Es basen en l’activitat espontània dels nens, sense la utilització d’objectes didàctics en un sentit estricte.
.La seva intenció es buscar que els nens provin de fer altres coses, utilitzen procediments com la manipulació, l’experimentació, l’aprenentatge per descobriment, que després podran aplicar a altres contextos d’aprenentatge.
. L’edat recomanada: 1er cicle d’educació infantil. En el 2n cicle d’educació infantil, serveix per introduir continguts.
. La fonamentació:
. Es pretén que es produeixi una manipulació espontània i senzilla amb els materials, objectes i situacions sense buscar un resultat concret.
. Parteix de que el nen es capaç d’escollir que fer i amb qui fer-ho.
. L’educador no dirigeix l’activitat, el protagonista es el nen i de les potencialitats de l’objecte o material d’experimentació basant-se en els principis de l’activitat, interacció i investigació.
Formes de treballar els diferents eixos:


QUE HEU VIST QUE ES FA?
QUE FAREU VOSALTRES?
EIX 1
- Rutines
- El joc
- Rutines: 0-3 anys
El joc: 0-3 anys
·         Panera dels tresors 0-1 anys
·         Joc heurístic 1-3 anys
·         Joc lliure: 1-3 anys
·         Joc de construccions: 1-3 anys
·         Joc manipulatiu: 1-2 anys
Joc simbòlic: a partir dels 18 mesos fins als 3 anys
EIX 2
- Racons
- Tallers
- Centres d’interès
- Projectes
- El joc
- Racons: 2-3 anys
- Tallers: 0- 3 anys
- El joc : 0-3 anys
·         Panera dels tresors 0-1 anys
·         Joc heurístic 1-3 anys
·         Joc lliure: 1-3 anys
·         Joc de construccions: 1-3 anys
·         Joc manipulatiu: 1-2 anys
·         Joc simbòlic: a partir dels 18 mesos fins als 3 anys
- Centres d’interès: 1-3 anys
EIX 3
- Racons
- Tallers
- Centres d’interès
- Projectes
- El joc
- Les experiències
- Racons: 2-3 anys
- Tallers: 0-3 anys
- El joc: 0-3 anys
·         Panera dels tresors 0-1 anys
·         Joc heurístic 1-3 anys
·         Joc lliure: 1-3 anys
·         Joc de construccions: 1-3 anys
·         Joc manipulatiu: 1-2 anys
·         Joc simbòlic: a partir dels 18 mesos fins als 3 anys
- Les experiències: 0-3 anys
EIX 4
- Racons
- El joc
- Racons: 2-3 anys
- El joc: 0-3 anys
·         Panera dels tresors 0-1 anys
·         Joc heurístic 1-3 anys
·         Joc lliure: 1-3 anys
·         Joc de construccions: 1-3 anys
·         Joc manipulatiu: 1-2 anys
·         Joc simbòlic: a partir dels 18 mesos fins als 3 anysMetodologies que utilitzeu en cada moment de l’horari:


MOMENT DEL DIA
QUE HEU VIST QUE ES FA?
QUE FAREU VOSALTRES?
Entrada 
Rutina
Rutines: bon dia
Activitat principal
Taller/ joc/ experiències/ centres d’interès/ projectes/ racons: Activitat principal
Tallers/ joc/ racons/ centres d’interès/ experiències: activitat principal segons el dia és farà una activitat.
Segons l’edat utilitzarem una tècnica diferent.
0-1:
·         Joc
·         Experiències/ aula d’experimentació
-       Panera dels tresors

·         Tallers
·         Música
·         Plàstica
·         Psicomotricitat
·         Teatre (espectadors)
1-2:
·         joc
·         experiències
-       joc heurístic
-       manipulació
·         centre d’interès
·         tallers
·         música
·         plàstica
·         teatre
·         psicomotricitat
·         hort
·         racons a l’aula
2-3:
·         joc
·         experiències
·         centres d’interès
·         tallers
·         racons
·         teatre
·         psicomotricitat
·         música
·         plàstica
·         hort
·         racons a l’aula
·         projectes
Esmorzar
Rutines
Rutines
Higiene
Rutines
Rutines
Pati
Joc lliure i rutines
Joc lliure i rutines
Higiene
Rutines
Rutines
Dinar
Rutina
Rutina
Higiene
Rutina
Rutina
Descans
Rutina
Rutina
Higiene
Rutina
Rutina
Berenar
Rutina
Rutina
Petita activitat
Joc / taller / experiències
Joc / taller/ experiències /música/plàstica/teatre/racó a l’aula/hort
(la nostra activitat seria més llarga i programada)
Higiene
Rutina
Rutina
Sortida
Rutina
Rutina
        FORMATS
Aula 0-1
Espais que hi ha a l’aula

Eixos que es treballen a cada espai
Materials que i ha a cada espai

Zona de biberons

·         Esterilitzador més estació de vapor
·         Escorredor de biberons
·         Pitets
·         Calenta biberons
·         Microones
 • TelèfonCanviador
Eix 1 i 4
·         Contenidor de bolquers
·         Bolquers
·         tovalloleta,
·         Talquistina
·         Sabó
·         Colònia
·         Pomada
·         Sèrum nasal
·         Esponja vegetal
·         Mocadors
·         Banyera
 • Farmaciola
-      Tiretes
-      Venes
-      Gases
-      Cotó
-      Iode
-      Aigua oxigenada
-      Termòmetre digital
-      Antitèrmic oral i rectal
-      Tisores
-      Pinces
-      Esparadrap
-      Guants de plàstic d’un sol úsZona descans
Eix 1 i 4
·         Matalàs pel bressol
·         Matalàs canviador
·         Protector pel bressol
·         Sanefes per decorar l’aula
·         Mantes
·         Llençol
 • Ràdio
 • BressolsZona piques
Eix 1

·         Aixetes
·         Prestatgeries
-      Sabó
-      Tovalloles
-      Raspalls
-      mocadors

zona tova
Eix 3 i 4
 • Gimnàs junior
 • Matalassos de figures geomètriques
 • Coixins
·         Fundes d’un sol ús per les sabateszona taula
Eix 1 i 3
-      Calaixos
-      Taula
-      6 cadires
-      Prestatgeries
-      Armaris :
-      Paper
-      Cartolina
-      Pintura adaptada
-      Feltre
-      Pompó de colors


Zona lúdica
Eix 1, 2, 3 i 4
 • Paperera
 • Protector de dits per la porta
 • Protector d’armari
 • Ràdio
 • Mirall
 • Joguines
 • Contes per nadons
 • Cançoner
 • Catifes de textures
 • Fotografies
 • Titelles de dit i de mà
 • Set de cubs
 • Mantes d’activitats
 • Carrusels
 • Sonall
 • Sonall mossegadorAules  1-2
Espais que hi ha a l’aula.

Eixos que es treballen a cada espai
Materials que i ha a cada espai

Canviador
Eix 1 i 4
·         2 lavabos grans
·         2 inodors petits
·         Farmaciola:
o   Tiretes
o   aigua oxigenada
o   alcohol
o   vena
o   sabó neutreDescans
Eix 1
·         Llitets
·         Radiocasset
·         Llençols
·         Mantes
·         Música relaxant
·         Mòbil

Biblioteca
Eix 1,2,3 i 4
·         Llibres:
o   Textures
o   Sons
o   ParaulesTaules
Eix 1 , 2 i 3
·         2 prestatges
·         2 taules petites
·         2 taules grans
·         12 cadiretes
·         Armari empotrat
-      Paper d’embalar
-      Pintures
-      Plastilina
-      Gomets
-      Fulls D-4
·         Papereres de reciclatgeZona digital
Eix 1, 2 i 3
·         Ordinadors (2) amb web cam
·         Teclats (2)
·         Cd’s:
o   Música relaxant
o   Música club super3
o   Música popular
o   Música clàssica
·         Mòbil
·         Pissarra digital amb web cam
·         Radiocasset
·         Telèfon
·         Ordinador
·         coixins
·         catifaLúdica
Eix 1, 2, 3 i 4
·         Jocs didàctics:
o   Construccions
o   Encaixos
o   Trencaclosques
o   ...


Piques
Eix 1
·         Pica petita amb dos aixetes


Mirall
Eix 1,2 ,3 i 4
·         Mirall


Zona tova
Eix 3 i 4
·         Pilotes
·         Catifes amb textures
·         Ninots
·         Coixins
·         Catifa


Espai didàctic
Eix 1, 2 i 3
·         Teles de diferents textures
·         Dones (Fröebel)
·         Material reciclat ( Germanes Agazzi): cartró, paper reciclat, taps de suro…
·         Estris de la vida quotidiana(Germanes Agazzi): culleres de fusta, llavors, llana…
·         Materials de la vida diària (Decroly): raspalls de dents, esponges, tovallons, pintes…
·         Joc heurístic( Elionor Goldsmiech) : taps de suro, mirallets, poms de porta, rul·los, cordes…
·         Jocs i contes per NEE


Zona penjadors
Eix 1 i 4
·         Penjadors


Aules 2-3
Espais que hi ha l’aula.

Eixos que es treballen a cada espai
Materials que i ha a cada espai

Racó museu
Eix 2, 3 i 4
·         Targetes d’imatges
·         Materials que portin els infants
·         Material de l’hort

Racó noves tecnologies
Eix 2 i 3
·         Ordinadors
·         Targetes d’imatges
·         Pissarra tàctil.
·         Taula per els ordinadors.Racó biblioteca
Eix 1, 2 i 3
·         Targetes d’imatges
·         Llibres grans i petits, tous i durs.
·         Moble llibreriaZona descans
Eix 1 i 4
·         Targetes d’imatges
·         Llitets
·         Mantes
·         Llençols


Zona higiene
Eix 1 i 4
·         Targetes d’imatges
·         Una pica llarga amb 4 aixetes
·          4 inodors
·         Un mirall
·         Un armari
·         Unes prestatgeries per posar els gots
·         Els raspalls de dents.


Zona penjadors
Eix 1 i 4
·         Targetes d’imatges
·         Penjadors

Zona treball
Eix 1, 2, 3 i 4
·         Papereres de reciclatge
·         Targetes d’imatges
·         Armari
-      Pintures
-      Plastilina
-      Gomets
-      Papers diferents
-      Fulls D-4 ( reciclat)
-      Fulls D-3
·         2 taules
·         8 cadires
·         Armari per al materialZona didàctica
Eix 1, 2, 3  i 4
·         Targetes d’imatges
·         Construccions
·         Trencaclosques
·         Encaixables ( Montessori)
·         Material reciclat (Agazzi): cartró, paper reciclat, taps de suro…
·         Estris de la vida quotidiana(Agazzi): culleres de fusta, llavors, llana…
·         Materials de la vida diària (Decroly): raspalls de dents, esponges, tovallons, pintes…
·         Titelles
·         Instruments musicalsZona mirall
Eix 1 , 2 ,3, 4
·         Mirall
·         Elements de desenvolupament sensorial: DVD, CD, textures, vídeos, músiques i sonsàBaby Einstein, Ki-Kids, So Smart, King Otis, CD Baby Bach,CD Baby Beethoven,CD Baby Mozart,CD per l’expressió corporal.
·         Targetes d’imatges
·         Pilotes
Aula de Psicomotricitat
Espais que hi ha a l’aula
Eixos que es treballen a cada espai
Materials que i ha a cada espai

Terra tou
Eix 1,2,3 i 4
Peces- obstacles
CerclesFigures individualscilindresConstruccionsMatalassos    
mòduls i circuitsBarra caminadorJoc de paret toca tocaPilotes : sonores, rugoses de pvc,rugoses de cautxú, pell d’elefant, llises...Mosaics, Trencaclosques http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRU8DHfXkIhAocbVXtR_7PQxT5Cj98eZJC4N0CkJal9ezAGjV-q-Q

Catifa
Eix 1,2,3i4
Anelles enfiladesTelesCoixinsSonalls i sonatines: boles, textures de goma...

Teatre
Eix 2,3 i 4
TeatreDisfressesTitelles HORARI
0-1
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
Matí

Bon dia (15 min)
La panera dels tresors (30 min)
Hàbits d’higiene       (25 min)
Joc lliure/  Descans*  (1 h)
Hàbits d’alimentació (45 min)
Hàbits d’higiene           ( 25 min)


Bon dia(15 min)
Jocs de falda     (30 min)
Hàbits d’higiene     ( 25 min)
Joc lliure/
 Descans (1 h)
Hàbits d’alimentació      (45 min)
Hàbits d’higiene     ( 25 min)


Bon dia(15 min)
Treballem el sentits (experimentació)       (30 min)
Hàbits d’higiene            ( 25 min)
Joc lliure/
Descans (1 h)
Hàbits d’alimentació (45 min)
Hàbits d’higiene            ( 25 min)


Bon dia(15 min)
Contes relacionats amb la natura.(30 min)
Hàbits d’higiene  ( 25 min)
Joc lliure/
 Descans(1 h)
Hàbits d’alimentació   (45 min)
Hàbits d’higiene  ( 25 min)

Bon dia(15 min)
Psicomotricitat
( piscina de boles)   (30 min)
Hàbits d’higiene            ( 25 min)
Joc lliure/
Descans(1 h)
Hàbits d’alimentació  (45 min)
Hàbits d’higiene            ( 25 min)

Tarda

Experimentació        (30 min)
 Hàbits d’alimentació  (1 h)
Hàbits d’higiene        (30 min)Toquem els instruments        (30 min)
Hàbits d’alimentació (1 h)
Hàbits d’higiene
(30 min)


Psicomotricitat(30 min)
Hàbits d’alimentació   (1 h)
Hàbits d’higiene        (30 min)


Audició(30 min)
Hàbits d’alimentació(1 h)
Hàbits d’higiene(30 min)


Teatre (escenificació de contes clàssics)   (30 min)
 Hàbits d’alimentació  (1 h)
Hàbits d’higiene        (30 min)

Els infants de 0-1 any per respectar millor el seu ritme maduratiu no es dura a terme un horari establert. L’horari el marcarà el nadó. El que si que es marcarà són les diverses activitats que faran cada dia durant la setmana.
La programació setmanal de l’aula de 0-1, estarà determinada per l’època de l’any en la qual ens trobem i les festivitats més importants. Com per exemple; Nadal, carnaval, pasqua.. i les estacions de l’any ( seca i de pluja).
Els divendres de cada mes es durà a terme una obra de teatre protagonitzada pels infants d’1 a 3 anys pels infants de 0-1.

*Descans/joc lliure: es realitza al mateix temps.

*El temps destinat  de cada activitat és aproximat per a poder fer una programació.


HORARI
1-2 anys
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
8:00-9:00
Acollida
- Joc lliure
- Cançons
Acollida
- Joc lliure
- Titelles
Acollida
- Joc lliure
- Contes
Acollida
- Joc lliure
- Cançons
Acollida
- Joc lliure
- Titelles
9:00-10:00
Bon dia /
Esmorzar
Bon dia i
Esmorzar
Bon dia i
Esmorzar
Bon dia i
Esmorzar
Bon dia i
Esmorzar
10:00-10:30
Treball d’hàbits
Treball d’hàbits
Treball d’hàbits
Treball d’hàbits
Treball d’hàbits
10:30-11:30
Activitat: jocs varis: sentits, jocs de descoberta(heurístic), jocs didàctics, joc lliure...
Psicomotricitat
Música
Conte i activitat relacionada amb el conte.
Introducció a l’anglès
Plàstica / Experimentació
11:30- 12:00
Pati- Treball d’hàbits
Pati- Treball d’hàbits
Pati- Treball d’hàbits
Pati- Treball d’hàbits
Pati- Treball d’hàbits
12:00-13:00
Dinar
Dinar
Dinar
Dinar
Dinar
13:00-13:30
Treball d’hàbits
Treball d’hàbits
Treball d’hàbits
Treball d’hàbits
Treball d’hàbits
13:30-15:00
Dormir/ descans
Dormir/ descans
Dormir/ descans
Dormir/ descans
Dormir/ descans
15:00-15:30
Canvi de bolquers
Canvi de bolquers
Canvi de bolquers
Canvi de bolquers
Canvi de bolquers
15:30-16:00
Cançons
Experimentació
Treballarem: Materials propis de cada estació relacionats amb la natura
Treball dels sentits específicament
Treballem a l’hort.
*un cop al més interacció amb nen/es 0-1 i 2-3 al teatre.
16:00 -16:30
Berenar
Berenar
Berenar
Berenar
Berenar
16:30-17:00
Treball d’hàbits
Treball d’hàbits
Treball d’hàbits
Treball d’hàbits
Treball d’hàbits

*En quan a les activitats programades tan del matí com de la tarda, durant que uns infants realitzaran l’activitat els restants estaran jugant lliurement. A la tarda les activitats seran més relaxades, deixant una estona per al joc lliure.HORARI:
2-3 anys
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
8:00-9:00
Acollida
- Joc lliure
- Contes
Acollida
- Joc lliure
- Cançons
Acollida
- Joc lliure
- Contes
Acollida
- Joc lliure
- Titelles
Acollida
- Joc lliure
- Cançons
9:00-10:00
Bon dia
Esmorzar *
Bon dia i
Esmorzar
Bon dia i
Esmorzar
Bon dia i
Esmorzar
Bon dia i
Esmorzar
10:00-10:45
Treballar la natura i els sentits(Experimentació)
Hort
Racons
Musica
Treballar la natura i els sentits

10:45-11:30
Racons* 
Musica
Racons
Plàstica
Racons
11:30- 12:00
Pati

Pati
Pati
Pati
Pati
12:00-13:00
Dinar*

Dinar
Dinar
Dinar
Dinar
13:00-15:00
Dormir/ Descansar
Dormir/Descansar
Dormir/Descansar
Dormir/ Descansar
Dormir/ Descansar
15:00- 16:00
Psicomotricitat
i teatre
Plàstica / Experimentació
Psicomotricitat i teatre*
Psicomotricitat

Plàstica/Experimentació *
16:00-16:30
Berenar *
Berenar
Berenar
Berenar
Berenar
16:30-17:00
Joc a l’aula*
Recollida*
Joc a l’aula
Recollida
Joc a l’aula
Recollida
Joc a l’aula
Recollida
Joc a l’aula
Recollida

*L’esmorzar,el dinar i el berenar es realitzaran al menjador.
* Els hàbits els treballarem durant tot el dia ( ex:a l’hora de menjar: rentar-se les mans – anar al menjador i ajudar a parar taula).
* Es un horari orientatiu, sempre respectarem el ritme individual de cada infant.
* Un divendres de cada mes es durà a terme una obra de teatre protagonitzada pels infants d’1 a 3 anys als infants de 0-1. Es canviarà l’hora de Plàstica per la de Psicomotricitat / teatre del dimecres.
*Com disposem de mes d’una educadora una d’elles anirà rebent als pares i l’altre pot realitzar activitats amb els nens que es consideren dirigides o joc lliure. Quan juguem al joc lliure a l’aula en el moment de l’acollida es donarà l’opció de jugar al joc heurístic (ja que ha estat treballat l’any passat , de manera que podem aprofundir en les regles)
* Treballarem l’anglès a l’aula.
*Racons : treball del lèxic que hi ha a cada racó i joc simbòlic.
* Joc a l’aula:
·         Racó museu : és un racó on es recullen diferents materials de cada un dels infants portats de casa relacionats amb el tema treballat a l’aula i de l’hort. Els nens experimenten i comparteixen experiències i aprenen lèxic.
·         Racó noves tecnologies :tenim una pissarra digital. Per fomentar les TIC a l’aula.
·         Racó biblioteca: zona tranquil·la on tenen al seu abast llibres per poder mirar-los...
·         Zona didàctica : hi ha diferents jocs i materials al abast lliurement poden agafar-los i jugar amb ells.
·         Zona mirall: poden experimentar davant del mirall, agafar coixins, descansar... i conèixer el seu propi cos.


DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS PER EIXOS.
GRUP: P-0                                           EDAT: 0-1

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

Total d’hores
EIX 1
·         Descans(3600min)
·         Descans(3600min)
·         Descans(3600min)
·         10800
EIX 2
·         Contes (360 min)
·         Audició (360 min)
·         Teatre(360 min)
·         Contes (360 min)
·         Audició (360 min)
·         Teatre(360 min)
·         Contes (360 min)
·         Audició (360 min)
·         Teatre(360 min)
·         3240
EIX 3
·         Panera del tresors(360 min)
·         Experimentació(660min)
·         Panera del tresors(360 min)
·         Experimentació(660min)

·         Panera del tresors(360 min)
·         Experimentació(630min)
·         3030
EIX 4
·         Jocs de falda(360 min)
·         Celebracions d’aniversaris (180 min)

·         Jocs de falda(360 min)
·         Celebracions d’aniversaris (180 min)


·         Jocs de falda(360 min)
·         Celebracions d’aniversaris (180 min)
·         1620
EIX 1 , 3 i 4
·         Psicomotricitat (720 min)
·         Psicomotricitat (720 min)
·         Psicomotricitat (690 min)
·         2130
EIX 2 i 3
·         Toquem els instruments(360 min)
·         Toquem els instruments(360 min)
·         Toquem els instruments(330min)
·         1050
EIX 1, 2 i 4
·         Bon dia (900min)

·         Bon dia (900min)

·         Bon dia (900min)

·         2700
EIX  1, 2, 3 i 4
·         Joc lliure( mateix moment que descans)(3420 min)
·         Dia cultural (30 min)
·         Nadal (30 min)


·         Joc lliure( mateix moment que descans)(3420 min)
·         Pasqua (30 min)
·         Carnaval (30 min)

·         Joc lliure( mateix moment que descans)(3420 min)
·         Dia del llibre(30 min)
·         Dia del treballador(30 min)
·         Festa dels colors (120 min)
·         10560
EIX 1, 3 i 4
·         Higiene,(4800min)
·         Alimentació(8700min)
·         Higiene,(4800min)
·         Alimentació(8700min)

·         Higiene,(4800min)
·         Alimentació(8670min)

·         40470
TOTAL
360h = 21600min(12 Set .30h/set)
360h(12 Set .30h/set)
360h(12 Set .30h/set)


*L’horari al no estar posat en hores ens basem amb unes rutines predeterminades, cada dia més o menys a la mateixa hora realitzaríem els treballs assignats a l’horari.
Total:
·         Eix 1:66660
·         Eix 2:17550
·         Eix 3:57240
·         Eix 4:57480
*L’eix 2 és el menys treballat, ja que estem parlant de l’aula de nadons i no és un eix que es pugui treballar amb profunditat. Ja que el nivell evolutiu no els permet profunditzar en aquest eix.


GRUP:           P - 1               EDAT: 1 a 2 anys

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

TOTAL
EIX 1
·         Higiene(4200min)

·         Higiene(4200min)

·         Higiene(4170min)

·         12570
EIX 2
·         Cançons (360min)
·         Música (660min)
·         Contes (660min)

·         Cançons (360min)
·         Música (660min)
·         Contes (660min)

·         Cançons (360min)
·         Música (650min)
·         Contes (660min)

·         5030
EIX 3
·         Jocs varis: joc heurístic (720min)
·         Experimentació (360min)

·         Jocs varis: joc heurístic (720min)
·         Experimentació (360min)

·         Jocs varis: joc heurístic (670min)
·         Experimentació (360min)

·         3190
EIX 1 i 3
·         Alimentació (7200min)
·         Alimentació(7200min)
·         Alimentació(7170min)
·         21570
EIX 1, 2 i 4
·         Bon dia (1800min)
·         Bon dia (1800min)

·         Bon dia (1800min)

·         5400
EIX 1, 2 , 3 i 4
·         Oficis dels pares (120  min)
·         Dia cultural(120min)
·         Nadal (120min)
·         Pati (2400min)
·         Psicomotricitat (720min)
·         Treball estacions (360min)

·         Oficis dels pares (120 min)
·         Pasqua (120min)
·         Carnaval (120min)
·         Pati (2400min)
·         Psicomotricitat (720min)
·         Treball estacions (360min)

·         Sortida a la granja: es farà el bon dia, higiene i alimentació, està comptabilitzat en hàbits (90 min)
·         Oficis dels pares (120 min)
·         Dia del llibre(120min)
·         Dia del treballador(120min)
·         Pati (2400min)
·         Psicomotricitat (720min)
·         Treball estacions (360min)
·         Festa  dels colors (120 min)

·         11730
EIX  4
·         Celebracions d’aniversari un cop al més (180 min)
·         Berenar  preparat pels avis (120 min)
·         Celebracions d’aniversari (180 min)
·         Berenar dels pares (120 min)
·         Celebracions d’aniversari (180 min)

·         780
EIX 2,  3 i 4
·         Plàstica / Experimentació (720min)
·         Hort (270min)

·         Plàstica / Experimentació (720min)
·         Hort (270min)
·         Plàstica / Experimentació (720min)
·         Hort (270min)
·         2970
EIX 2,3 i 4
·         Treball sentits (360min)

·         Treball sentits (360min)

·         Final de curs (120 min)
·         Treball sentits (360min)

·         1200
EIX 2 i 4
·         Teatre (150 min)
·         Teatre (150 min)
·         Teatre (150 min)
·         450
TOTAL
360h = 21600min(12 Set .30h/set)
360h(12 Set .30h/set)
360h(12 Set .30h/set)


Total:
·         Eix 1: 51170
·         Eix 2:26780
·         Eix 3:40660
·         Eix 4:22530
*L’eix 4 és el  menys treballat, tot i així el treballem globalment i és un eix trasversal, encara que no es treballi directament esta present al llarg de tota la programació.


GRUP:           P - 2               EDAT: 2 a 3 anys

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

TOTAL
EIX 1
Hàbits:
·         Higiene(3600min)

Hàbits:
·         Higiene(3600min)

Hàbits:
·         Higiene(3570min)


·         10770
EIX 2
·         Música (600min)

·         Música (600min)

·         Música (570min)

·         1770
EIX 3
·         Experimentació (360min)

·         Experimentació (360min)

·         Experimentació (360min)
·         1080
Eix 1 i 3
·         Alimentació(7200min)
·         Alimentació(7200min)
·         Alimentació(7170min)
·         21570
EIX 2 i 4
·         Teatre (180min)
·         Teatre (180min)
·         Teatre (180min)
·         540
EIX 2,3 i 4
·         Plàstica / Experimentació (1500min)
·         Hort (360min)
·         Plàstica / Experimentació (1500min)
·         Hort (360min)
·         Plàstica / Experimentació (1470min)
·         Hort (360min)
·         5550
EIX  4
·         Celebracions d’aniversari un cop al més (180 min)
·         Berenar preparat pels avis (120 min)
·         Celebracions d’aniversari (180 min)
·         Berenar dels pares  (120 min)
·         Celebracions d’aniversari (180 min)

·         780
EIX 1, 2 i 4
·         Bon dia (1800min)
·         Bon dia (1800min)
·         Bon dia (1800min)
·         5400
EIX 1, 2, 3 i 4
·         Racons (1170min)
·         Sortida al riu (120 min)
·         Pati (1800min)
·         Psicomotricitat *(1860min)
·         Dia  cultural(120min)
·         Nadal (120min)
·         Racons (1170min)
·         Sortida al bosc (120 min)
·         Pati (1800min)
·         Psicomotricitat *(1860min)
·         Pasqua (120min)
·         Carnaval (120min)
·         Racons (1170min)
·         Sortida a la platja (120min)
·         Pati (1800min)
·         Psicomotricitat *(1860min)
·         El dia del llibre(120min)
·         Dia del treballador(120min)
·         Festa dels colors (120 min)
·         15690
EIX 2,3 i 4
·         Treball sentits-natura (510min)

·         Treball sentits-natura (510min)

·         Final de curs (120 min)
·         Treball sentits-natura (510min)

·         1650
TOTAL
360h = 21600min(12 Set .30h/set)
360h(12 Set .30h/set)
360h(12 Set .30h/set)


* Alguns dies s’utilitzaran per  a la preparació del teatre.
Total:
·         Eix 1: 53430
·         Eix 2: 30600
·         Eix 3:45540
·          Eix 4: 29610

*L’eix 4 és el menys treballat, però tot i així no hi ha una gran diferència entre els altres eixos, ja que com es pot observar són pràcticament les mateixes hores les que hi dediquem.


DIES ESPECIALS

GRUP: P-0                                       EDAT: 0-1

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

SORTIDESCELEBRACIONS
·         Aniversaris (1 cop al més)

·         Aniversaris (1 cop al més)

·         Aniversaris (1 cop al més)
·         Final de curs (teatre realitzat pels pares)
·         Festa dels colors

FESTES TRADICIONALS
·         Dia cultural
·         Nadal

·         Carnaval
·         Pasqua

·         Dia del llibre
·         Dia del treballador
PORTES OBERTES
·         Dia abans d’acabar el  trimestre
·         Últim dia de trimestre
·         2 setmanes abans d’acabar el cursGRUP:           P-1                             EDAT: 1-2TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

SORTIDES


·         Granja
CELEBRACIONS
·         Aniversaris (1 cop al més)
·         Berenar avis
·         Oficis pares
·         Aniversaris (1 cop al més)
·         Oficis pares
·         Aniversaris (1 cop al més)
·         Final de curs(teatre realitzat pels pares)
·         Oficis pares
·         Festa dels colors
FESTES TRADICIONALS
·         Dia cultural
·         Nadal

·         Carnaval
·         Pasqua
·         Dia del llibre
·         Dia del treballador
PORTES OBERTES
·         Dia abans d’acabar el  trimestre
·         Últim dia de trimestre
·         2 setmanes abans d’acabar el curs


GRUP: P-2                                       EDAT:2-3


TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

SORTIDES
·         Sortida al riu
·         Sortida al bosc
·         Sortida al mercat
CELEBRACIONS
·         Aniversaris (1 cop al més)
·         Berenar avis
·         Oficis dels pares
·         Aniversaris (1 cop al més)
·         Berenar pares
·         Oficis dels pares
·         Aniversaris (1 cop al més)
·         Final de curs (teatre realitzat pels pares)
·         Oficis dels pares
·         Festa dels colors
FESTES TRADICIONALS
·         Dia cultural
·         Nadal
·         Carnaval
·         Pasqua
·         Dia del llibre
·         Dia del treballador
PORTES OBERTES
·         Dia abans d’acabar el  trimestre
·         Últim dia de trimestre
·         2 setmanes abans d’acabar el curs


Atenció a la diversitat


Hem de tenir en compte que disposem de dos tutors per aula, i també una mestra de suport que anirà rotant depenent de les necessitats de cada grup, això ens permet una millor atenció individualitzada.
En l’atenció educativa a l’ infància, la relació que s’estableix personalment amb cada nen és fonamental. Per això, l’organització del personal tindrà en compte aquestes circumstàncies. Plantegem que com més reduït sigui el grup, millor. Permetrà una relació més estreta, una millor observació, dels processos educatius, una major ajuda individualitzada i un clima de tranquil·litat i confiança, bàsica en aquestes edats primerenques.  Això requereix en conseqüència, un major número d’educadors/es.
Els nens i nenes aprenen molt uns dels altres, aquest mode d’aprenentatge és molt important en aquestes primeres edats. Si classifiquem sempre els nens i les nenes de forma homogènia, els més iguals, estem impedint aquest sa i enriquidor aprenentatge. En l’actual escola infantil és necessari establir moments d’activitat entre nens i nenes de diferents edats.
Agrupacions d’aula:
Com són moments on estan les dues aules unides,  tenim quatre educador/es, i en aquest moment els grups estan mesclats amb els infants de diferent nivell maduratiu, l’educadora en moltes d’aquestes activitats esta de suport, i el que intentem en aquest tipus d’activitat, al estar en  petit grup, es fomentar la cooperació entre iguals, mitjançant l’observació i el modelatge.
·         P-0
o   4-9 mesos
·         P-1
o   Grup de transició: 10-15 mesos
o   16-24  mesos
·         P-2:
o   Primer grup: 24 -36
o   Segon grup: 24-36
*Dins de la mateixa aula com disposem de dos tutores es dividirà la classe en dos grups de treball. Això afavorirà l’atenció individualitzada dels infants.  Els grups estaran dividits aleatòriament, pactats prèviament entre les dues tutor/es d’aula.
Objectius dels grups reduïts:
·         Adquirir experiències i coneixements dins d’un ambient que afavoreix la relació amb l’altre.
·         Seguir avançant en l’adquisició d’habilitats i hàbits quotidians.
·         Respectar les activitats dels demés, el seu material i els resultats obtinguts.
·         Començar a compartir experiències, interessant-se per l’activitat dels altres o interessant als altres en la pròpia activitat.
·         Iniciar, encara que sigui tímidament ,un procés cap a la cooperació  a través de la consecució d’algun objectiu comú de caràcter funcional.
Aspectes que hem de tenir en compte:
·         Que l’educador/a siguin conscients del moment evolutiu de cada nen/a , bé amb  la intenció de forma grups compatibles , bé per ajudar algun d’ells a relacionar-se amb els demés i ajudar-lo a seguir l’activitat, o bé inclús per poder observar quin tipus de comunicació s’estableix en un grup format espontàniament i quins són els mecanismes i estratègies que utilitzen els nen/es per establir aquesta relació.
Espais a l’aula:
·         A l’hora de treballar a l’aula hem de tenir en compte que esta distribuïda en diferents zones.
·         Farem les activitats de manera que tindran dues parts, que es treballaran en dos espais diferents. Cada grup començarà una activitat i a la meitat del temps destinat per l’activitat canviarà a l’altre espai per realitzar l’altre activitat.
o   Ex: estem treballant el color verd a l’aula, al racó de la biblioteca treballaran el color a partir dels llibres; al racó de taules manipulen plastilina de color verd.
Agrupacions per espais de la llar  i activitats:
Hem de tenir en compte que a cada aula disposem de dues educadores, a l’hora d’agrupar, en el suposat cas que per exemple ajuntem les dues classes de P-1, disposaríem de quatre educadores, aquestes es repartirien en quatre grups reduïts amb els infants barrejats amb criteris diferents segon l’activitat. Faríem el mateix procediment alhora d’ajuntar les quatre classes de P-1 i P-2.
·         Teatre (aula de psicomotricitat): agrupats per edat  i també per nivell evolutiu.
o   Els nens de 1-2 anys que presentin un major nivell evolutiu, participaran en la preparació de l’obra de teatre, que preparen el grup de 2-3.
o   Els nens de 2-3 preparen l’obra durant tot el mes, i els nens de 1-2 amb major nivell evolutiu aniran a assajar l’obra dos cops al mes i una que interpreten.
·         Plàstica i experimentació: agrupats segons el nivell maduratiu.
o   Alhora de plàstica s’ajunten les dues classes de P-1.
o   Alhora de plàstica s’ajunten les dues classes de P-2.
o   Els nens de 1-2 anys més madurs cognitivament,  participaran d’algunes sessions de plàstica del grup de 2-3 anys.
o   Ajuntarem les quatre classes p-1 i p-2  i les dividirem en dos grups, un grup es quedarà a l’aula d’experimentació i l’altre a l’aula de plàstica, al finalitzar l’activitat, canviaran d’aula. Això ho farem un cop al més.
§  Dins de cada grup hi ha una subdivisió de quatre grups, per a tenir una major atenció individualitzada i aprofitarem per fer grups heterogenis ja que barrejarem les classes de P-1 i P-2.
§  Es faran les mateixes activitats a cada grup.
§  Cada infant tindrà un collar d’un color i una figura geomètrica, serà una divisió pactada.
·         Música:
o   Alhora de música s’ajunten les dues classes de 1-2 sempre.
o   Alhora de música s’ajunten les dues classes de 2-3 sempre.
o   Uniríem P-1 i P-2  un cop al més.
§  Els grups s’uniran per interessos.
§  Dividirem l’aula de música amb racons de treball.
·         Audicions
·         Dansa
·         Instruments
·         Cantem i ens relaxem
§  Ells lliurement escolliran l’activitat que volen fer aquell dia en concret.
§  Aquest racons poden variar, trimestralment.
·         Les educador/es hauran de valorar quins racons funcionen i quins s’han de canviar atenent els interessos dels nens i nenes.

·         Racons:
o   Interaccionaran les dues aules de P-2 juntes.
·         Hort:
o   Unirem les dues aules de P-1
o   Unirem les dues aules de P-2
o   Farem penjolls de l’hort, que tindran:
§  Regadora: el grup dels que reguen
§  Llavors: són els que planten
§  Pala: són els que mantenen l’hort
§  Cistell: els que recullen la collita
o   Aquest grups passaran per a tots els collarets, canviaran cada mes.